Kernpunten Immovest Emsland II B.V. Vastgoedobligatiefonds

  • Looptijd: 5 jaar
  • Deelname: minimaal € 10.000,- (2 coupures van € 5.000,-)
  • Omvang obligatielening: € 1.700.000,-
  • Zekerheid: 2e hypotheek. Het hypotheekrecht omvat alle objecten als onderpand
  • Totale investering: € 6.035.000,-
  • Stichting Obligatiehouders

Meer over dit vastgoedobligatiefonds

Zoals u in de afgelopen nieuwsbrieven heeft kunnen lezen is er fors geïnvesteerd in de objecten en is de huurstroom in de portefeuille van Immovest Emsland II B.V. aanzienlijk gestegen. Als gevolg van de fors toegenomen huurstroom, de sterk verbeterde kwaliteit van de objecten, alsmede de hogere kapitalisatiefactoren die momenteel in Duitsland voor dit soort vastgoed wordt betaald is de waarde van het vastgoed in de portefeuille van Immovest Emsland II B.V. aanzienlijk toegenomen.

Herstructurering van het fonds

Door de toegenomen vraag naar het soort vastgoed uit de portefeuille van Immovest Emsland II B.V. hebben wij een aantal objecten tegen een goede prijs kunnen verkopen. De overdracht van de objecten was in april 2015. De overige objecten uit de portefeuille blijven in het bestand van Immovest Emsland II B.V. en worden geherfinancierd tegen een aanzienlijk lagere bancaire hypotheekrente.
Door de verkoop van een aantal objecten, alsmede de aankoop van nieuwe objecten en de herfinanciering van de overige objecten uit de portefeuille van Immovest Emsland II B.V. heeft de directie van Immovest Emsland II B.V. besloten het obligatiefonds te herstructureren.

Overbruggingsfase

Door de nieuw aangekochte objecten met de bewezen “Immovest Emsland methode” te managen (modernisering van de woningen waardoor er een grote huurverbetering is en een daarmee gepaard gaande waardevermeerdering), alsmede de zeer lage bancaire hypotheekrente, zien wij wederom uitstekende mogelijkheden een goed renderende portefeuille op te bouwen welke de ruimte geeft onze beleggers een hoog rendement op hun belegging te bieden. Op 1 mei j.l. hebben alle beleggers hun 15% bonusuitkering ontvangen en een voorstel tot continuering van hun participatie, tot de herstructurering heeft plaatsgevonden. De beleggers die ervoor gekozen hebben hun participatie te beëindigen hebben hun inleg geretourneerd gekregen. De beleggers die ervoor gekozen hebben in de overbruggingsfase te blijven participeren ontvangen daarvoor een coupon van 10% welke maandelijks achteraf wordt uitgekeerd.

Zodra men in de gelegenheid is gesteld de inhoud van het nog te verschijnen prospectus tot zich te nemen heeft u als belegger nogmaals de keuzevrijheid de participatie te beëindigen dan wel te continueren. Door de lage bancaire rente en het hefboomeffect op de financiering zien wij kans de belegger wederom een aantrekkelijke rente van 10% te bieden.

Een aantal nieuwe objecten zijn aan de portefeuille toegevoegd en met een aantal andere objecten verkeren wij in verschillende stadia van aankoop.

Zodra de nieuwe objecten zijn aangekocht en afgenomen en het fonds geherstructureerd is, naar verwachting in het 4e kwartaal van 2015, zullen wij u hierover verder informeren.
 
AFM